Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový katalog zboží www.drevene-chatky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.


Základní ustanovení

Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.


Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového katalogu www.drevene-chatky.cz, vlastník Oldřich Hůlka, Krchlebská 29, 28937 Loučeň, IČ: 61107581.


Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.


Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.


Objednávky zboží


Dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru bude zboží dodáno v provozovně v Patříně ul. Krchlebská 289 37 Loučeň. Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

Při objednávání produktů je nutné složit předem zálohu ve výši 50 % ceny objednávky. Záloha je v případě odstoupení od smlouvy nevratná. Dostupnost produktů je 3-4 týdny od zaplacení zálohy.


Platební podmínky

Platbu je možno provést:

Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.


Odstoupení od smlouvy

Z důvodu dodávání zboží, které je objednáváno zákazníkem "na míru" dle jeho specifických úprav, nemůže být uznáno storno objednávek ani vrácení produktů zpět prodávajícímu.


Odpovědnost za vady, reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Obě strany se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2012. Změny podmínek vyhrazeny.